Condicions Generals de Compra

OBJECTE

Les presents condicions generals regulen la compra de productes per part dels Usuaris a través de la web  www.fruitesmariateresa.com a M. TERESA CASALS CENTELLAS (d’ara endavant FRUITES MARIA TERESA), amb domicili social a Pg. Colom, 23 -08402- Granollers- (Barcelona), NIF 77098468-F, telèfons núm. 93 8793393 / 628150085, correu electrònic info@fruitesmariateresa.com

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS 

Al comprar qualsevol dels nostres productes, el comprador manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves les condicions generals de compra, així com les condicions particulars que poguessin establir-se.

Totes les condicions generals estaran permanentment a la disposició dels Usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i impreses en la versió vigent a cada moment.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-se FRUITES MARIA TERESA el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar els béns, o promocions que van ser adquirits amb anterioritat a la modificació. Per això és convenient que en cada ocasió que s’accedeixi a la web es comprovin les condicions vigents a cada moment.

El contracte no s’arxivarà i es redactarà en llengua catalana.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Pas 1.  Tria tots els productes que vulguis i afegeix-los a la cistella.

Pas 2.  Pots registar-te o entrar com a convidat. En l’últim cas, introdueix les dades per a procedir a la compra, així com la data i la franja horaria d’entrega.

Pas 3.  Clicka a tramitar comanda perquè es faci efectiva.

MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Durant el procés de compra i abans de prémer el botó per a realitzar la comanda, apareixen diferents finestres de confirmació de les dades que s’introdueixen, de manera que s’impedeix continuar si no es proporcionen totes les dades que en cada cas se sol·liciten. També abans de la confirmació de la comanda, el client podrà corregir qualsevol error en la introducció de les dades, canviar el contingut del carret de la compra i fins i tot cancel·lar-la íntegrament, podent retrocedir a les pantalles anteriors per a realitzar les rectificacions oportunes.

Abans i després de realitzar la comanda podrà contactar amb nosaltres a través de l’adreça electrònica mteresacasals@gmail.com  o trucar al telèfon núm. +34 93 879 33 93 / 628150085 indicant l’error sofert amb la finalitat de procedir a la seva correcció.

ON SERVIM 

Servim  els nostres  productes als domicilis situats  en les següents poblacions :

 • Granollers
 • Canovelles
 • Les Franqueses del Vallès
 • Cardedeu
 • L’Ametlla del Vallès
 • La Garriga
 • Lliçà d’Amunt
 • Lliçà de Vall
 • Montmeló
 • Montornès del Vallès
 • Parets del Vallès
 • La Roca del Vallès
 • Vilanova del Vallès
 • Vallromanes

Per entregues a altres poblacions, cal que contactin prèviament al mail info@fruitesmariateresa.com i li indicarem si és possible fer-li l’entrega al domicili interessat i , en el seu cas, les condicions a què està sotmesa.

QUÍ POT COMPRAR

Per poder comprar els productes que s’ofereixen a la nostra web, el comprador declara que és  major de 18 anys i té  el seu domicili a Catalunya. En el cas que contracti una persona jurídica, la persona que actua en la seva representació declara sota la seva responsabilitat que té poders vigents que li autoritzen a realitzar aquest acte, reservant-se FRUITES MARIA TERESA el dret a comprovar aquest extrem.

Els clients no podran revendre els productes que adquireixin a través d’aquesta Web, per tant les vendes es realitzen al consumidor final.

COMPRA MÍNIMA

Per a poder comprar els nostres productes i poder-los entregar al seu domicili, cal  que faci una comanda per un import superior a 30 euros (impostos inclosos).

Si la recollida de la comanda és en alguna de les nostres botigues físiques, no hi ha restriccions de compra mínima.

COMUNICACIÓ AMB EL CLIENT

Les comunicacions amb el comprador es realitzaran preferiblement a través de correu electrònic, telèfon i altres mitjans electrònics, inclosa la missatgeria instantània,  per la qual cosa ha de proporcionar les dades actives a cada moment per a aquesta finalitat.

CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Quan rebem la seva comanda, procedirem a confirmar-l’hi per correu electrònic en l’adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de comanda i contindrà les condicions generals i si escau particulars del contracte.

DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

En el supòsit que algun producte no estigués disponible, li ho comunicarem al més aviat possible a través de les dades que ens ha proporcionat amb la finalitat que a la seva elecció pugui substituir-lo per un altre o bé rescindir la compra.

LLIURAMENT DE COMANDES I DESPESES D’ENVIAMENT

El comprador haurà d’indicar la data preferent d’entrega dels productes,  escollint el dia i franja horària en el calendari desplegable que trobarà al fer la comanda. Si prefereix que l’entrega sigui en dissabte, haurà de fer la comanda abans del divendres anterior.

La comanda  es lliurarà en el domicili que ens hagués designat, que necessàriament haurà d’estar dins de l’àrea geogràfica on servim, a no ser que hagi escollit recollir els productes a la nostra botiga.

Les comandes es reparteixen de dilluns a divendres de 18h a 21:30h i dissabtes de 10h a 13:30h.

FRUITES MARIA TERESA adoptarà les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, si bé no assumeix cap responsabilitat si això no pot realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades siguin falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, o per absència del destinatari. En aquests casos, s’entendrà resolt el contracte i ,en el seu cas, li podrem reclamar les despeses de transport i d’enviament derivats del lliurament fallit de la comanda per causes alienes  la nostra voluntat.

En el cas que FRUITES MARIA TERESA no pogués  respectar els horaris previstos, el comprador autoritza a ser informat com més aviat millor, per correu electrònic o per telèfon

No es lliuraran comandes en apartats postals o espais públics, per la qual cosa ha de tenir en compte aquesta circumstància.

Si ho prefereix,  pot recollir la comanda a la nostra botiga, la qual cosa ens ho haurà de comunicar al fer la comanda indicant el dia i hora de recollida. En aquest cas, si recull la comanda una altra persona, haurà de portar còpia del mail de confirmació de la compra feta online.

Si ha optat per recollir la compra a la nostra botiga, assumeix la responsabilitat de fer-ho dins del plaç establert, no fent-se responsable FRUITES MARIA TERESA dels inconvenients, que en cas contrari se li puguin ocasionar. En tot cas la recollida haurà de ser dins de les franges horàries i dies autoritzats per l’obertura comercial on es farà el lliurament.

No es realitzaran lliuraments de productes els dies no autoritzats pel calendari comercial d’obertura d’establiments en diumenges i festius.

La mera recepció del productes comprats per part d’una tercera persona suposa  l’expressa autorització per part del comprador a aquesta, perquè es faci càrrec de la recepció de la comanda realitzada.

Tant el comprador com la tercera persona que hagués rebut la comanda es comprometen expressament a fer-se càrrec d’aquesta, reservant-nos el dret que hagin d’acreditar i facilitar les seves dades d’identitat, a les finalitats de constància de la recepció, per mitjà d’algun dels documents legals d’identificació en vigor, i, si fos necessari, pel número d’identificació de la comanda.

La comanda es considera entregada en el moment del seu lliurament al receptor i la signatura de l’albarà de lliurament.

PREUS I ALTRES DESPESES

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), altres impostos i taxes que puguin gravar-los. En tot cas, s’expressen en la moneda Euro (€).

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el lloc web i aplicats de forma automàtica, als quals s’afegiran si escau, les despeses d’enviament, addicionals i annexos als productes adquirits, que el client hagués consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total degut de pagament  en l’última fase del mateix.

No es cobraran despeses d’enviament per a comandes superiors a 60 euros. Per comandes superiors a 30 euros es cobraran 3 euros.

Tingui en compte que l’import de la compra podrà no coincidir amb l’import de la comanda, degut a l’existència de productes de pesos variables a l’entrega.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, comprador podrà als telèfons núm. +34 93 8793393 / 628150085 o podrà contactar via correu electrònic a l’adreça info@fruitesmariateresa.com   indicant el número de comanda que li va ser assignat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ

Les compres es pagaran  contra reemborsament en el moment que li entreguem els productes.

L’usuari consent expressament que  se li expedeixi una factura electrònica en forma pdf podent revocar el consentiment en qualsevol moment enviant un escrit a aquest efecte a info@fruitesmariateresa.com

RESERVA DE DOMINI

FRUITES MARIA TERESA es reserva el domini dels productes lliurats en tant no rebi el complet pagament d’aquests.

En tant no s’hagi satisfet la totalitat del preu, el comprador es compromet a no realitzar cap acte de disposició dels béns i a conservar-los en bon estat, actuant com a dipositari.

DRET DE DESISTIMENT 

Tenint en compte la naturalesa dels productes que poden comprar-se en aquesta Web, alimentaris que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa, no és aplicable el dret de desistiment.

GARANTIES I DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES  EN CAS DE FALTA DE CONFORMITAT

El comprador  o el receptor haurà de comprovar la quantitat i qualitat dels productes comprats quan els rebi havent de notificar-nos i descriure sense dilació indeguda qualsevol falta de conformitat del producte a info@fruitesmariateresa.com

Al comprador consumidor o usuari:

.  Li recordem l’existència de la garantia legal per a béns.  A causa de la naturalesa alimentària dels productes, els terminis de garantia són els que constin com a data de caducitat o de consum preferent. L’obligació del venedor en cas de no conformitat del producte queda limitada a la substitució del producte sense cost algun per al consumidor, incloent si escau les despeses d’enviament, la rebaixa del preu o la resolució del contracte amb consegüent devolució dels diners.

. Quan el producte arribés en mal estat a causa del transport, haurà d’indicar-ho en el l’albarà del transportista  i dins de les 24 hores de la seva recepció comunicar-nos-ho per fer la reclamació oportuna.

QUEIXES I RECLAMACIONS

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els productes oferts o contractats, poden trucar al telèfon +34 93 8793393 / 628150085  o enviar un correu electrònic a info@fruitesmariateresa.com

S’informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic  prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l’adreça abans indicada.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació d’aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola.

En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre’s al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Granollers.

©Tots els drets reservats”